תנאי שימוש

1. כללי 

1.1. אתר זה פועל בכתובת: https://www.mabel.co.il (להלן: "האתר"), ומהווה חנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרי בגדי ספורט בישראל (להלן: "המוצרים"). במידה ועולה אצלכם שאלה ו\או הבהרה ו\או בירור כלשהו בקשר לאתר או למוצרים המוצעים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בכתובת המייל Info@mabel.co.il.

1.2. תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתתבצע בו, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמשים לבין הנהלת האתר. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאי שימוש אלו הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר. בנוסף, מובהר כי גלישה באתר ו\או רכישת מוצרים בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרת המשתמש כי לא תהא לו ו\או מי מטעמו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או מי מבעליו ו\או עובדיו בכל הקשור לתנאי והוראות השימוש.

 1.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו\או הודעה מוקדמת כלשהי למשתמש.

1.4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 

 2. תנאי השימוש באתר

2.1. כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל לפי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת ההזמנה.

2.2. הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת, מובהר למשתמש כי המחירים מתעדכנים מעת לעת "און ליין" ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בסל הקניות) לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו\או קשורה לפערי המחירים כאמור.

2.3. מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים ו\או מידות ו\או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.

2.4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו\או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.
 

3. כשרות להשתמש באתר

3.1. המשתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר הוא מי שממלא במצטבר אחר התנאים להלן:
להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

3.2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו\או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי. כמו כן, אין לעשות כל שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו\או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר (להלן: "התוכן"), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.

3.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו\או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר, ובכלל האמור, הנהלת האתר תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של משתמש מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4. במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש, המבקש להירשם כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או לפגוע.
 

4. הזמנות מוצרים

4.1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי משתמשים באתר באמצעות לחיצה על כפתור "הוספה לסל" שליד הפריט המבוקש. לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי", ובו ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח (שליח או איסוף עצמי) וניתן להוסיף הערות. מובהר כי ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי.

4.2. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח הנהלת האתר את מימוש ההזמנה. עם ביצוע ההזמנה על ידי השמתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

4.3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה הנהלת האתר זכאית לבטל את ההזמנה.

4.4. אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי הנהלת האתר במועד האספקה המבוקש ו\או במועד ההזמנה ויתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו\או דרישה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם להנהלת האתר על ידו. מובהר, כי אם לא צוין שהמוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת למכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו\או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו\או לצד ג'.

4.5. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב - 1982.
 

5. ביטולים והחזרות

5.1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

5.2. בידי המזמין/ה (ולא הנמען) ושפרטיו מופיעים על גבי כרטיס האשראי לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

5.3. ביטול ההזמנה לפני שליחת הפריט ללקוח/ה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח/ה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי שיטת המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

5.4. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח הפריט אל המזמין/ה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות שיטת המשלוח תנוכה מסך הזיכוי, גם במקרים בהם הלקוח קיבל משלוח חינם על חשבון החברה. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והפריט הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יינתן זיכוי או החזר כספי כל שהוא. עם זאת קבלת ההחזר מוגבלת ל-3 החזרות רציפות.

5.5. בהזמנות בהן הלקוח קיבל משלוח חינם, הזיכוי הכספי ינתן בניכוי דמי המשלוח ששילמה החברה ועל פי שיטת המשלוח בו קיבל הלקוח את החבילה.

- במידה ולקוח בחר בקרדיט לאתר במקום החזר כספי, הלקוח יקבל קרדיט על הסכום המלא ששילם, כולל עלות המשלוח.

- החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

- ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – עד 30 יום מיום ביצוע ההזמנה המקורית.

- זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי.

5.6. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

5.7. אופן החזרת הפריטים – הלקוח/ה ישלח את הפריט חזרה לחברה באמצעות מדבקת תגוביינא המצורפת לחבילה, כפי שמפורט בעמוד משלוחים והחזרות.

5.8. פריטים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוחה הביעה עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוחה תקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש"ח – הנמוך מביניהם. במידה ותבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.

- לפי החוק, החזר כספי מותנה בכך שעלות הפריט מעל 50 ש"ח.
 

6. משלוח וזמני אספקה

6.1. הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר (בתחומי הקו הירוק) , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת.

6.2. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.3. מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור בביצוע אספקת המוצר, לרבות בכל הקשור במקרים הבאים: כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו\או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר ו\או כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.
 

7. מדיניות הפרטיות

7.1. המשתמש באתר רשאי להעביר להנהלת האתר פרטים אישיים דוגמת גובה, משקל, היקפים, תמונות וכו' (להלן: "הפרטים האישיים"). מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים תלויה ברצונו והסכמתו החופשית של המשתמש ונועדה לצרכי בקרה ושיפור השירות.

7.2. במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר מתבקש המשתמש להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולצורכי קבלת הודעות דואר לקטרוני ו\או מסרונים לנוחיות בגין מבצעים והנחות באתר. במידה והמשתמש אינו מעוניין להופיע ברשימת הדיוור - עליו לציין זאת במפורש בכתב. אם משתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהנהלת האתר יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.

7.3. מובהר כי באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים (google analytics) בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 

8. שחרור מאחריות

8.1. האתר, תוכנו וכל שירות שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשות המשתמשים כמות שהם וכמות שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד.

8.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר, כל מצג לעניין בעלות א\או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין שחירות ו\או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו\או השימוש.

8.3. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו\או חבות ו\או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו\או עקיפים, שיגרמו לך ו\או לכל אדם ו\או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו\או עקיפה של כל טעות, השמטה ו\או פגם בתוכן ו\או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו\או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו\או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו\או שינוי לא מורשה של ו\או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו\או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו\או הסכם.

8.4. להסרת ספקות, מובהר כי גובה האחריות של הנהלת האתר מוגבלת עד גובה עלות המוצר למשתמש בלבד. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו\או פרסומים שונים של צדדים שלישיים (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו\או כל מקור מידע פנימי\חיצוני אחר ו\או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

8.5. בעוד שהנהלת האתר עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר, הנהלת האתר לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע, ולא תהיה אחראית ו\או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן.
 

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו\או המתייחסות אל האתר ו\או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, או של צד שלישי אשר הסמיך את הנהלת האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

9.2. בכל הנוגע לאמור בהסכם זה, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר, או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר, בלא אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

9.3. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו\או רישיון ו\או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

9.4. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו\או רישיון ו\או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו\או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.
 

10. הוראות כלליות

10.1. כל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו\או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומם.

10.2. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י הנהלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה של הנהלת האתר עפ"י כל דין.

10.3. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.
10.4. ייתכן שוני בין הדגמים והגזרות של המוצרים. חשוב לציין כי בחלק מהדגמים תהיה רשומה מידה אחת והיא מתאימה למידות נוספות.

10.5. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר .

10.6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר,הנם בבעלותם הבלעדית של הנהלת האתר.

10.7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

10.8. הצדדים מסכימים כי בית המשפט המוסמך בכל הנוגע לתנאי שימוש אלו ו\או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב ויחול עליו הדין הישראלי.